Pravidlá AML/KYC

Na účely týchto Pravidiel AML/KYC sa „my“, „nás“, „naše“, „CoinCharlie“ alebo „CoinCharlie.com“ vzťahuje na webovú stránku https://CoinCharlie.com/ a súvisiace služby.

Naše Pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí a poznávania svojich klientov (ďalej len „Pravidlá AML/KYC“) sú určené na predchádzanie a zmierňovanie možných rizík nášho zapojenia do akejkoľvek protiprávnej činnosti.

CoinCharlie.com poskytuje vysokokvalitné služby výmeny fiat za kryptomenu, kryptomenu za fiat a kryptomenu za kryptomenu všetkým zákazníkom tým, že identifikuje a eliminuje potenciálne riziká prania špinavých peňazí. Efektívne implementované regulačné požiadavky AML/KYC sú zamerané na zvýšenie efektívnosti a stability v krypto sfére a slúžia ako opatrenie na budovanie dôvery všetkých strán.

Poskytovateľ služieb výmeny fiat za kryptomenu, kryptomeny za fiat a kryptomeny za kryptomenu CoinCharlie.com neuzavrie obchodnú dohodu so žiadnou fyzickou alebo právnickou osobou podozrivou z prania špinavých peňazí alebo priamo zapojenou do prania špinavých peňazí s cieľom zakryť zdroj nezákonných finančných prostriedkov a dosiahnuť, aby sa finančné prostriedky javili ako legitímne. Medzinárodné aj miestne predpisy od nás vyžadujú, aby sme implementovali účinné interné postupy a mechanizmy na predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, obchodovaniu s drogami a ľuďmi, šíreniu zbraní hromadného ničenia, korupcii a úplatkárstvu a aby sme prijali opatrenia v prípade akejkoľvek formy podozrivej činnosti našich klientov.

Pravidlá AML/KYC upravujú nasledovné otázky:

 

Osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov (Compliance Officer);

Rizikovo-orientovaný prístup (Risk-Based Approach);

Overenie používateľa;

Monitorovanie transakcií.

 

Osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov (Compliance Officer)

Compliance Officer je osoba riadne poverená spoločnosťou CoinCharlie.com, ktorej povinnosťou je zabezpečiť účinnú implementáciu a presadzovanie Pravidiel AML/KYC. V záujme dohľadu nad internými Pravidlami AML/KYC a zachovania súladu so všetkými hlavnými medzinárodnými právnymi predpismi je Compliance Officer zodpovedný za dodržiavanie a dohľad nad všetkými povinnými požiadavkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vrátane, okrem iného:

 

Implementácie a riadenia účinného programu dodržiavania právnych predpisov na vypĺňanie, kontrolu, predkladanie a uchovávanie všetkých správ a záznamov požadovaných podľa platných právnych predpisov;

Pravidelného auditu postupov, praktík a dokumentov spoločnosti s cieľom identifikovať možné nedostatky alebo riziká;

Zhromažďovania identifikačných údajov klientov;

Monitorovania transakcií a vyšetrovania akýchkoľvek významných odchýlok od bežnej činnosti;

Zavedenia systému správy záznamov na účely vhodného ukladania a vyhľadávania dokumentov, súborov, formulárov a protokolov;

Poskytovania informácií orgánom činným v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Rizikovo-orientovaný prístup (Risk-Based Approach)

Spoločnosť CoinCharlie.com uplatňuje a udržiava rizikovo-orientovaný prístup („RBA“) s cieľom posúdiť a predchádzať akýmkoľvek rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Úspešná implementácia RBA umožní prideliť zdroje čo najefektívnejším spôsobom. Pred uzavretím akejkoľvek transakcie alebo navrhovanej transakcie sa v súlade s RBA vykonajú povinné kontroly s cieľom zabezpečiť, že totožnosť klienta sa nezhoduje so žiadnou osobou so známou kriminálnou minulosťou alebo so zakázanými subjektmi, napríklad teroristickými organizáciami. Hlavnou zásadou je, že zdroje by mali byť nasmerované v súlade s prioritami tak, aby najväčším rizikám bola venovaná najvyššia pozornosť.

 

Overenie používateľa

Jedným z medzinárodných štandardov na odhaľovanie a predchádzanie nezákonnej činnosti je povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi („CDD“). V súlade s CDD spoločnosť CoinCharlie.com zaviedla povinné postupy overovania v rámci štandardov rámcov AML/KYC.

Ako podmienku overenia a Vášho používania služieb CoinCharlie.com si CoinCharlie.com vyhradzuje právo požadovať, aby ste nám poskytli informácie, dokumentáciu, skeny/fotografie a/alebo prípadne „selfie“ overenie, ktoré od Vás môžeme primerane požadovať, aby sme si splnili naše regulačné povinnosti: 

 

Osobná e-mailová adresa.

Osobné telefónne číslo.

Krstné meno a priezvisko.

Dátum narodenia.

Pohlavie.

Krajina.

Mesto.

Štát/provincia/kraj/okres.

PSČ.

Občianstvo.

 

 

Doklad totožnosti (ID) – je platný, spoľahlivý a nezávislý zdrojový doklad vydaný federálnym, provinčným, územným alebo štátnym vládnym orgánom. Musí obsahovať nasledovné informácie: krstné meno a priezvisko; dátum narodenia; pohlavie; miesto narodenia; dátum narodenia; krajinu vydania; fotografiu klienta, sériové číslo preukazu a dátum vydania. Preukaz totožnosti by mal byť platný s ohľadom na dátum vydania. Používateľ môže poskytnúť naskenované kópie (prednej aj zadnej strany) jedného z nasledovných typov dokladov totožnosti: národný pas, medzinárodný pas, vodičský preukaz alebo občiansky preukaz. Spoločnosť CoinCharlie.com používa všetky legálne metódy na dvojitú kontrolu poskytnutých identifikačných údajov. CoinCharlie.com akceptuje naskenované kópie Vašich dokladov len v prípade, že všetky informácie v nich uvedené sú uvedené v latinskej transliterácii. CoinCharlie.com si vyhradzuje právo priebežne overovať totožnosť používateľa, najmä ak boli poskytnuté identifikačné údaje zmenené alebo ak sa činnosť používateľa považuje za podozrivú alebo anomálnu (neobvyklú pre konkrétneho používateľa). CoinCharlie.com si tiež vyhradzuje právo požadovať od každého registrovaného používateľa aktuálne naskenované kópie dokumentov, a to aj v prípade, že používateľ v minulosti overenie totožnosti absolvoval.

 

 

Doklad o adrese – ide o úradný doklad, ktorý potvrdzuje adresu bydliska používateľa a obsahuje krstné meno a priezvisko používateľa, adresu bydliska a ktorý bol vydaný v rámci obdobia ostatných 3 mesiacov. Používateľ môže predložiť naskenované kópie ktoréhokoľvek z nasledovných typov dokladov: účet za komunálne služby; účet za elektrinu; výpis z bankového účtu; daňové priznanie; daňový výmer obce; iný úradný doklad, ktorý obsahuje aktuálnu adresu bydliska, krstné meno a priezvisko a ktorý bol vydaný v rámci obdobia ostatných 3 mesiacov. CoinCharlie.com akceptuje naskenované kópie dokumentov s Vašou adresou len v prípade, že všetky informácie v nich uvedené sú uvedené v latinskej transliterácii.


Dôležité! Doklad o adrese musí byť vystavený na Vaše meno a musí obsahovať dátum vystavenia.

Všetky požadované skenované/kopírované dokumenty by mali byť dodané v dobrej kvalite, všetky texty by mali byť čitateľné, na skenovaných dokumentoch/fotografiách by nemali byť žiadne úpravy, v opačnom prípade ich budeme musieť odmietnuť a požadovať nové kópie bez úprav alebo v lepšej kvalite.

 

Doklad o príjme – je oficiálny dokument alebo súbor dokumentov potrebných na zistenie pôvodu konkrétnych finančných prostriedkov alebo aktív, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu medzi CoinCharlie.com a používateľom a transakcií, ktoré CoinCharlie.com potrebuje vykonať v mene používateľa. Toto overovacie opatrenie sa vyžaduje na účely zvýšenej povinnej starostlivosti a realizácie transakcií s obzvlášť veľkými peňažnými sumami. Od používateľa sa vyžaduje, aby poskytol naskenované kópie oficiálneho výpisu z bankového účtu (osobného alebo firemného) alebo výplatných pások alebo daňových priznaní.


Po dosiahnutí limitu výdavkov pre Vašu overovaciu úroveň je povinné zrealizovať jednu alebo viacero overovacích úrovní, aby ste mohli pokračovať vo využívaní výmenných služieb poskytovaných webovou stránkou CoinCharlie.com v súlade so systémom kumulatívneho limitu výdavkov.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek osobu pri registrácii na stránke https://CoinCharlie.com/ a používaní súvisiacich služieb, ak nebudeme schopní overiť akékoľvek informácie z dôvodu nespolupráce klienta alebo ak by konanie klienta mohlo mať na nás podstatný nepriaznivý vplyv z dôvodu porušenia platných právnych predpisov alebo usmernení o osvedčených postupoch v odvetví. Odmietneme a ukončíme aj akýkoľvek vzťah s osobou, na ktorú sa vzťahujú sankcie (finančné a iné) ktorejkoľvek krajiny sveta, ako aj ktorejkoľvek medzinárodnej rešpektovanej organizácie.

Môžeme dočasne odmietnuť klientov z niektorých krajín/teritórií podľa odporúčaní FATF „Vysoko rizikové a iné sledované jurisdikcie“.

Týka sa to nových zákazníkov vo fáze registrácie aj existujúcich používateľov našich služieb. V druhom prípade zákazníka vopred informujeme o odmietnutí poskytovania služieb a poskytneme mu primeraný čas na ukončenie používania našich služieb.

 


Pravidlá AML/KYC sú pravidelne revidované, menené a dopĺňané na základe aktuálnych priemyselných noriem a medzinárodných predpisov, ktorých cieľom je uľahčiť prevenciu nezákonnej činnosti vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne kontrolovali, či nedošlo k zmenám, a aby ste si pri návšteve našej webovej stránky prezreli naše Pravidlá AML/KYC. Ak nesúhlasíte s akýmkoľvek aspektom aktualizovaných Pravidiel AML/KYC, bezodkladne nás o tom informujte a prerušte používanie našich služieb.

Registráciou ako používateľ stránky CoinCharlie.com súhlasíte s Pravidlami AML/KYC bez akýchkoľvek výnimiek alebo výhrad. Pravidlá AML/KYC sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania, ktoré je potrebné akceptovať pri registrácii na stránke CoinCharlie.com.