Podmienky používania

1.     Všeobecné podmienky

 

Pred použitím webovej stránky CoinCharlie.com https://CoinCharlie.com/ (ďalej len „CoinCharlie.com“, „CoinCharlie“, „webová stránka“, „stránka“, „služba“, „my“ alebo „naša“), ktorú prevádzkuje spoločnosť Consilium Credit s.r.o. (Plynárenská 3E Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovensko), pre poskytovateľa služieb virtuálnej meny, si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). „Používateľ“, „Vy“ a „Vaše“ sa vzťahuje na Vás, fyzickú osobu (jednotlivca), ktorá vstupuje na webovú stránku, využíva naše služby prostredníctvom https://CoinCharlie.com/ a akceptuje tieto Podmienky. Váš prístup na webovú stránku a jej používanie je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami používania a ich dodržiavaním.

2.     Akceptácia zmluvy

 

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“), všetky platné právne predpisy a súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých platných miestnych právnych predpisov bez ohľadu na to, či ste návštevníkom stránky alebo registrovaným používateľom. Používanie kryptomien môže byť v niektorých jurisdikciách nezákonné a je Vašou povinnosťou poznať regulačné požiadavky týkajúce sa transakcií s kryptomenami vo Vašej jurisdikcii pred použitím služieb. Materiály umiestnené na tejto webovej stránke sú chránené platnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tejto stránky na našom webe, pričom je Vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať všetky aktualizácie Podmienok na tejto webovej stránke. Táto zmluva zároveň predstavuje úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a nami a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a dojednania týkajúce sa webovej stránky a obsahu, produktov alebo služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky a predmetu tejto zmluvy. Akceptovaním tejto zmluvy potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov a máte právnu spôsobilosť na uzavretie zmluvy. Akceptovaním súhlasíte so všetkými ustanoveniami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte s celými Podmienkami, nevstupujte na túto webovú stránku ani ju nepoužívajte. 

 

3.     Zmeny

 

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť časti týchto Podmienok používania bez predchádzajúceho upozornenia zverejnením zmien v týchto Podmienkach používania. Pokračovanie v používaní webovej stránky CoinCharlie.com po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje Váš súhlas s aktualizovanými Podmienkami používania. Je Vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať webovú stránku za účelom overenia, či došlo k zmenám týchto Podmienok používania, a oboznámiť sa s týmito zmenami. Ak sa akákoľvek z týchto Podmienok bude považovať za neplatnú, neúčinnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnú, považuje sa za oddeliteľnú podmienku a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných Podmienok.

 

 

4. Opis Služieb

Webová stránka https://CoinCharlie.com/ umožňuje používateľom pohodlne vykonávať online výmenné operácie z fiat na kryptomeny, z kryptomien na fiat a z kryptomien na kryptomeny a ukladať aktíva v kryptomenách pomocou služieb peňaženky. Po založení účtu na stránke CoinCharlie.com a absolvovaní postupu overenia totožnosti si budete môcť vymeniť akúkoľvek podporovanú fiat menu alebo kryptomenu od nás za iné podporované kryptomeny alebo fiat meny, konkrétne HUF, EUR alebo akúkoľvek inú podporovanú štátom vydanú menu, ktorá je v krajine vydania určená ako zákonné platidlo na základe vládneho/štátneho nariadenia alebo zákona. Po tom, ako od Vás CoinCharlie.com prijme uvedenú sumu platby, prevedieme uvedenú sumu konvertovanej kryptomeny na Vašu adresu kryptomenovej peňaženky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytnutie našich výmenných služieb a/alebo stornovanie akýchkoľvek Vašich transakcií je na našom výhradnom rozhodnutí.

 

Po registrácii na webovej stránke CoinCharlie.com je používateľ platformy oprávnený spravovať, aktualizovať a používať svoj osobný účet súkromne a dôverne bez toho, aby poskytol prístup tretím stranám. V prípade zistenia akéhokoľvek prepojenia si CoinCharlie.com vyhradzuje právo po prešetrení dočasne pozastaviť alebo zrušiť účet používateľa bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky spory, nároky a dôvody na podanie žaloby vyplývajúce z vyššie uvedenej záležitosti alebo s ňou súvisiace budú adresované na [email protected]  a budú riešené výlučne a výhradne spoločnosťou CoinCharlie.


Vaša kryptopeňaženka je adresa kryptomeny, ktorú dočasne poskytujete spoločnosti CoinCharlie.com na účely výmenných služieb na našich webových stránkach. Spoločnosť CoinCharlie.com v žiadnom prípade neprevádzkuje Vašu kryptopeňaženku. Poskytnutím adresy kryptopeňaženky potvrdzujete jej vlastníctvo. Za spravovanie a kontrolu svojej kryptopeňaženky nesiete zodpovednosť výlučne Vy. Dbajte na utajenie prístupových údajov k Vašej kryptopeňaženke; v opačnom prípade môžete natrvalo prísť o svoje kryptoaktíva. CoinCharlie nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek prevádzku alebo zlyhanie Vašej kryptopeňaženky. 

 

Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akákoľvek cena alebo kurz akejkoľvek podporovanej kryptomeny, ktorá sa objaví na webovej stránke, je presná iba pre daný okamih s ohľadom na vysokú volatilitu cien kryptomien a čas potrebný na dokončenie transakcie. 

 

5. Kritériá spôsobilosti

Registráciou na používanie účtu CoinCharlie.com (ako je definované nižšie) vyhlasujete a zaručujete sa, že (a) máte najmenej 18 rokov alebo iný zákonom stanovený vek na uzavretie záväznej zmluvy podľa platných právnych predpisov, (b) ste fyzická osoba, právnická osoba alebo iná organizácia s plnou právnou spôsobilosťou a oprávnením na uzavretie týchto Podmienok používania, (c) v minulosti Vám nebolo pozastavené alebo odopreté používanie našich online služieb, (d) v súčasnosti nemáte existujúci účet CoinCharlie.com.


Pri iniciovaní alebo uskutočňovaní akejkoľvek výmennej operácie na stránke CoinCharlie.com výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť požiadavkami prijatými poskytovateľom služieb spracovania platieb tretej strany, ktorý spracúva akúkoľvek platbu medzi Vami a webovou stránkou CoinCharlie.com.

Ak tieto Podmienky uzatvárate v mene právnickej osoby, ktorej ste zamestnancom alebo zástupcom, vyhlasujete a zaručujete sa, že máte všetky potrebné práva a oprávnenia zaväzovať takúto právnickú osobu.

 

6. Registrácia Účtu

Pri registrácii je Používateľ povinný uviesť e-mailovú adresu ako používateľské meno a zvoliť si bezpečné heslo. Otvorením účtu na používanie služieb výslovne vyhlasujete a zaručujete sa, že: 

 

máte plnú spôsobilosť na akceptovanie týchto Podmienok používania a akceptovali ste ich a máte majú spôsobilosť na uzavretie transakcie zahŕňajúcej kryptomeny;

ste rezidentom oblasti, ktorá dovoľuje používanie a výmenu kryptomien;

nevyužívate služby v mene tretej strany.

Nesiete výlučnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti informácií, ktorými disponujete k svojmu registrovanému účtu na webovej stránke CoinCharlie.com, vrátane Vášho hesla, ako aj za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia v rámci Vášho účtu v dôsledku toho, že nezachováte bezpečnosť a dôvernosť týchto informácií. Súhlasíte s tým, že okamžite oznámite spoločnosti CoinCharlie.com akékoľvek neoprávnené použitie Vášho účtu alebo hesla alebo akékoľvek iné porušenie bezpečnosti. 


Prístup k službám CoinCharlie.com môže mať len jedna osoba. Používanie viacerých účtov na akúkoľvek škodlivú činnosť bude mať za následok okamžité zrušenie účtu. Správa CoinCharlie.com si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek používateľský účet bez predchádzajúceho upozornenia. Každá osoba, ktorej účet alebo prístup prostredníctvom neho bol pozastavený alebo zrušený našou spoločnosťou, alebo každá osoba, ktorá bola vylúčená alebo odstránená z akýchkoľvek služieb CoinCharlie.com, nebude mať prístup k službám žiadnym spôsobom ani zo žiadneho dôvodu, a to ani prostredníctvom iného účtu. V súlade s politikou AML/KYC si CoinCharlie.com vyhradzuje právo odmietnuť registráciu osôb z jurisdikcií, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy AML alebo KYC.

 

7. Overenie (verifikácia)

Zásadou spoločnosti CoinCharlie.com je zakázať a zaviesť preventívne opatrenia proti praniu špinavých peňazí a akejkoľvek činnosti, ktorá uľahčuje financovanie terorizmu alebo trestnú činnosť. Spoločnosť CoinCharlie.com podlieha regulácii v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML) a politikám povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (CDD), ako je stanovené vo všetkých uplatniteľných právnych predpisoch.


Spoločnosť CoinCharlie si vyhradzuje právo vykonať overenie registrovaných používateľov a ich transakcií na CoinCharlie.com. Rozšírené preverovanie držiteľov účtov CoinCharlie.com sa môže vykonávať pravidelne podľa nášho uváženia na základe našich priebežných kontrolných mechanizmov hodnotenia rizík. Spoločnosť CoinCharlie.com overí Vašu totožnosť prostredníctvom dokladov a/alebo nedokladových prostriedkov, ktoré ste spoločnosti CoinCharlie.com poskytli pri registrácii účtu na CoinCharlie.com. CoinCharlie.com si vyhradzuje právo použiť nedokumentárne prostriedky, ak je to potrebné na overenie skutočnej totožnosti držiteľa účtu na CoinCharlie.com.

 

Na úplné dokončenie všetkých overovacích postupov na stránke CoinCharlie.com musí Používateľ splniť povinné overovacie požiadavky podľa politiky AML/KYC a uviesť nasledovné informácie: 

 

Osobná e-mailová adresa.

Osobné mobilné telefónne číslo

Krstné meno a priezvisko.

Dátum narodenia.

Krajina.

Mesto.

Štát/provincia/kraj/okres.

PSČ.

Štátna príslušnosť.

Sken (prednej a zadnej strany) vládou/štátom vydaného dokladu totožnosti (národný pas alebo medzinárodný pas alebo vodičský preukaz alebo národný preukaz totožnosti), ktorý obsahuje krstné meno a priezvisko Používateľa; dátum narodenia; pohlavie; miesto narodenia; dátum narodenia; krajinu vydania; fotografiu Používateľa; sériové číslo preukazu totožnosti a dátum vydania.

Sken(y) platného dokladu o adrese (výpis z bankového účtu alebo platobnej karty, účet za komunálne služby alebo elektrinu, daňové priznanie, obecný poplatok alebo akýkoľvek iný úradný dokument obsahujúci aktuálnu adresu bydliska, meno a priezvisko, ktorý bol vydaný v rámci ostatných 3 mesiacov.


V súlade s povinnými regulačnými požiadavkami v oblasti AML a KYC spoločnosť CoinCharlie.com navrhla a zaviedla úrovne overovania, ktorými sa riadia nákupné limity na webovej stránke CoinCharlie.com. 

 

Aby bol Používateľ oprávnený využívať služby online výmeny poskytované spoločnosťou CoinCharlie.com, je povinný vykonať prvotné overenie e-mailovej adresy, telefónneho čísla a prejsť postupom overenia totožnosti. Po jeho vykonaní je Používateľ oprávnený vykonávať online výmeny na webovej stránke CoinCharlie.com pod podmienkou, že celkový limit nákupov na účte nesmie prekročiť sumu 7.500 EUR (alebo akúkoľvek inú fiat menu zodpovedajúcu uvedenej sume v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu).

Po úspešnom overení adresy bydliska Používateľa je Používateľ oprávnený vykonávať online výmeny na webovej stránke CoinCharlie.com pod podmienkou, že celkový limit nákupu na účte nesmie prekročiť sumu 15.000 EUR (alebo ekvivalentnú sumu v akejkoľvek inej fiat mene).

Po dokončení overenia zdroja príjmu sa limit nákupu na účte Používateľa stáva neobmedzeným.


Po dosiahnutí limitu výdavkov pre Vašu overovaciu úroveň je pre pokračovanie využívania výmenných služieb poskytovaných spoločnosťou CoinCharlie.com v súlade so systémom kumulatívneho limitu výdavkov potrebné dokončiť jednu alebo viacero overovacích úrovní.

Nákupné limity a úrovne overovania sa prehodnocujú a aktualizujú počas celého obdobia fáz životného cyklu zákazníka v súvislosti s konkrétnym používateľským účtom. Spoločnosť CoinCharlie.com si vyhradzuje právo monitorovať účty na webovej stránke s cieľom detegovať aktivity zahŕňajúce neobvyklé veľkosti, objemy, vzory alebo typy transakcií, pričom spoločnosť CoinCharlie.com môže podľa vlastného uváženia v tejto súvislosti vykonať ďalšie vyšetrovanie. Spoločnosť CoinCharlie.com je oprávnená z času na čas dočasne odmietnuť zákazníkov z niektorých krajín/teritórií. Dôvodom môžu byť otázky právnej povahy alebo politika AML/KYC alebo technické dôvody, prípadne iné dočasné dôvody.

 

8. Zrušenie Účtu Používateľom

Ste oprávnená/ý kedykoľvek zrušiť svoj používateľský účet zaslaním žiadosti o zrušenie používateľského účtu na adresu [email protected]. Vaša žiadosť bude vybavená do 24 hodín od jej podania. Neuplatňuje sa žiadny poplatok za zrušenie s výnimkou prípadov, kedy budete povinný/á splniť všetky nesplatené platobné záväzky voči spoločnosti CoinCharlie.com existujúce ku dňu účinnosti zrušenia a vyrovnať všetky prebiehajúce transakcie. Vyhradzujeme si právo pozastaviť všetky prebiehajúce transakcie v čase zrušenia. 

 

9. Zachovanie práva

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia. Ak si neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva. Naše vzdanie sa práva na porušenie týchto Podmienok používania alebo Zásad ochrany osobných údajov neznamená vzdanie sa práva na porušenie akéhokoľvek iného ustanovenia ani neznamená vzdanie sa práva na následné porušenie toho istého ustanovenia.

 

 

10. Odkazy na iné webové stránky

Naše služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť CoinCharlie.com nevlastní ani nekontroluje. CoinCharlie.com nemá kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Nezaručujeme sa za ponuky žiadneho z týchto subjektov/osôb ani za ich webové stránky.


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť CoinCharlie.com nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na webových stránkach alebo prostredníctvom webových stránok alebo služieb tretích strán. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

 

 

11. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a chrániť spoločnosť CoinCharlie.com a jej držiteľov licencií a poskytovateľov licencií, zamestnancov, dodávateľov, zástupcov, vedúcich pracovníkov a riaditeľov pred akýmikoľvek nárokmi, škodami, povinnosťami, stratami, záväzkami, nákladmi alebo dlhmi a výdavkami (okrem iného vrátane poplatkov za právne služby) vyplývajúcimi z a) Vášho používania služieb a prístupu k nim alebo b) porušenia týchto Podmienok. 

Spoločnosť CoinCharlie.com si vyhradzuje právo prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá je predmetom odškodnenia z Vašej strany, pričom v žiadnom prípade nebudete oprávnený/á riešiť akékoľvek nároky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CoinCharlie.com. 

 

12. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ COINCHARLIE. COM ANI ŽIADNY Z JEJ PREDCHODCOV, NÁSTUPCOV, MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, AKCIONÁROV, INVESTOROV, ZAMESTNANCOV, AGENTOV, ZÁSTUPCOV, ADVOKÁTOV A ICH PRÍSLUŠNÝCH DEDIČOV, NÁSTUPCOV A POSTUPNÍKOV V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VRÁTANE PRIAMYCH, NÁHODNÝCH, TRESTNÝCH, OSOBITNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO EXEMPLÁRNYCH ŠKÔD, KTORÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO MATERIÁLY NA STRÁNKE ALEBO ZÍSKANÉ Z VÁŠHO POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, VRÁTANE VÍRUSOV, KTORÉ BOLI ÚDAJNE ZÍSKANÉ ZO STRÁNKY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI A AKÉHOKOĽVEK Z JEJ PREDCHODCOV, NÁSTUPCOV, MATERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, VEDÚCICH PRACOVNÍKOV, RIADITEĽOV, AKCIONÁROV, INVESTOROV, ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV A ADVOKÁTOV A ICH PRÍSLUŠNÝCH DEDIČOV, NÁSTUPCOV A POSTUPNÍKOV VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY ŽALÔB, ČI UŽ ZO ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, NEDBANLIVOSTI) ALEBO Z INÉHO DÔVODU, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEMUSIA POVOĽOVAŤ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK A V TAKOM PRÍPADE SA NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH VYLÚČENÍ NEMUSIA VZŤAHOVAŤ NA VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV. PRE VYLÚČENIE POCHYBNOSTÍ, NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TRANSAKCIE TRETÍCH STRÁN. AKÉKOĽVEK NÁROKY TÝKAJÚCE SA TAKÝCHTO TRANSAKCIÍ TRETÍCH STRÁN MUSIA BYŤ ADRESOVANÉ LEN PRÍSLUŠNEJ TRETEJ STRANE.

 

13. Obsah stránky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetok obsah zobrazený na stránke CoinCharlie.com vrátane, no nie výlučne, akéhokoľvek a všetkého textu, grafiky, údajov, obrázkov, ilustrácií, zvuku, videa, audio, softvéru a výberu a usporiadania týchto položiek, je vlastníctvom CoinCharlie.com alebo jej poskytovateľov licencie a je chránený autorským právom, ochrannou známkou, obchodným menom alebo inými právami duševného vlastníctva.

 

14. Autorské práva a duševné vlastníctvo

© CoinCharlie s.r.o (Plynárenská 3E Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika), pre poskytovateľa služieb virtuálnej meny. Všetky práva, okrem výslovne udelených, sú vyhradené. Reprodukcia akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná, okrem prípadov, keď slúži výlučne na osobné použitie. Autorské práva na všetky materiály poskytnuté na tejto webovej stránke vlastní CoinCharlie.com alebo pôvodný autor materiálu. Okrem prípadov tu uvedených sa žiadny z materiálov nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, zverejňovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami vrátane, no nie výlučne elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu nás alebo vlastníka autorských práv. Je dovolené stiahnutie jednej kópie materiálov na tejto webovej stránke v rámci jedného počítača a len na osobné alebo interné obchodné použitie za predpokladu, že materiály nebudete upravovať a že zachováte všetky autorské práva a iné vlastnícke práva obsiahnuté v materiáloch. Toto povolenie sa okamžite zrušuje, ak porušíte tieto Podmienky. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nie ste oprávnený/á „zrkadliť“ akýkoľvek materiál obsiahnutý na tejto webovej stránke. Akékoľvek neoprávnené používanie materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke môže byť v rozpore s právnymi predpismi o autorských právach, ochranných známkach, ochrane súkromia a publicity a/alebo komunikačnými právnymi predpismi. Všetok obsah a funkcie na tejto webovej stránke vrátane textu, grafiky, log, ikon a obrázkov, ako aj ich výber a usporiadanie, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti CoinCharlie.com alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené slovenskými a medzinárodnými právnymi predpismi o autorských právach. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. 

Používaním nášho obsahu nezískavate žiadne práva duševného vlastníctva (ďalej len „PDV“) vo vzťahu k obsahu, ku ktorému máte prístup. Nie ste oprávnený/á porušovať práva duševného vlastníctva súvisiace s akýmkoľvek obsahom. Uvedené Vás neobmedzuje v získaní výslovného súhlasu od jeho vlastníka alebo v prípadoch inak povolených zákonom. Tieto podmienky Vám neudeľujú právo používať značky alebo logá, ktoré sa nachádzajú v našom obsahu. 

Neodstraňujte, nezakrývajte ani nemeňte žiadne právne upozornenia zobrazené v našom obsahu alebo spolu s ním. Ak nie je v čase prístupu uvedené inak a ako je uvedené vyššie, CoinCharlie.com neponúka a nemôže ponúknuť žiadnu licenciu alebo použitie obsahu, ktorý nájdete na našej stránke https://CoinCharlie.com/ alebo v ktorejkoľvek z našich databáz. 

 

15. Oddeliteľnosť

Ak bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok vyhlásené ako nevykonateľné v akomkoľvek ohľade, vynútiteľnosť tohto ustanovenia v akomkoľvek inom ohľade a ostatných ustanovení týchto Podmienok alebo akýchkoľvek dodatočných dohôd tým nebude dotknutá.

 

16. Riziká

Spoločnosť CoinCharlie.com nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré Vám vzniknú v dôsledku používania služieb. Prijatím Podmienok používania potvrdzujete, že ste si ich v plnom rozsahu prečítali, porozumeli im a beriete na vedomie možné riziká, ktoré s nimi súvisia.


Beriete na vedomie, že online služby výmeny fiat na kryptomenu, kryptomeny na fiat a kryptomeny na kryptomenu nesú značné riziko. Ceny môžu kedykoľvek kolísať. V dôsledku kolísania cien môže ktorákoľvek súvisiaca kryptomena kedykoľvek získať alebo stratiť hodnotu. 

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že CoinCharlie.com nevystupuje ako finančný poradca, neposkytuje služby investičného poradenstva a/alebo akúkoľvek komunikáciu medzi Vami a CoinCharlie.com nemožno považovať za investičné poradenstvo. Vyhlasujete, že nesiete výlučnú zodpovednosť za vlastné nezávislé posúdenie a preskúmanie rizík transakcie. Neposkytujeme Vám žiadnu záruku, pokiaľ ide o vhodnosť služieb, a vo vzťahu k Vám nepreberáme žiadne fiduciárne povinnosti. 

 

 

17. Bez refundácie

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky výmenné operácie uskutočnené používateľmi platformy na webovej stránke CoinCharlie.com sú konečné a nerefundovateľné.

 

18. Vyhlásenie o zárukách

WEBOVÁ STRÁNKA A VŠETKY MATERIÁLY NA NEJ UMIESTNENÉ, SÚ V STAVE „AKO STOJA A LEŽIA“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SPOLOČNOSŤ ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, NO NIE VÝLUČNE, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEPORUŠENIA PRÁV. KONKRÉTNE, ALE BEZ OBMEDZENIA, NEZARUČUJEME, ŽE: (1) INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE SÚ SPRÁVNE, PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ; (2) FUNKCIE OBSIAHNUTÉ NA TEJTO STRÁNKE BUDÚ NEPRERUŠOVANÉ ALEBO BEZCHYBNÉ; (3) CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ ALEBO ŽE TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO SERVER, KTORÝ JU SPRÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJE VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. 

 

19. Riešenie sporov

Spoločnosť CoinCharlie.com, ako aj Používateľ súhlasia s tým, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi oboma stranami, sa prednostne pokúsia vyriešiť kontaktovaním druhej strany. V takýchto prípadoch Používateľ kontaktuje CoinCharlie.com zaslaním e-mailu na adresu [email protected] a CoinCharlie.com kontaktuje Používateľa prostredníctvom e-mailu, ktorý bol použitý pri registrácii, alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré Používateľ uviedol vo svojom účte.


V prípade akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z podmienok, povinností alebo prísľubov podľa týchto Podmienok alebo akýchkoľvek ďalších dohôd súhlasíte s tým, že budete spolupracovať so spoločnosťou CoinCharlie.com na vyriešení sporu v súkromí alebo prostredníctvom mediácie pred vzájomne dohodnutým mediátorom. Ak mediácia neprinesie obojstranne prijateľný výsledok, súhlasíte so záväzným rozhodcovským konaním (arbitrážou). Rozhodcovské konanie bude prebiehať pred jediným rozhodcom, ktorého si zvolíte zo zoznamu troch rozhodcov, ktorý Vám poskytneme. Rozhodcovské konanie sa uskutoční podľa pravidiel prijatých Slovenskou asociáciou rozhodcov v čase podania žaloby rozhodcovi. Rozhodcovské konanie sa bude konať na Slovensku. Rozhodcovský rozsudok môže byť prijatý a vykonaný príslušným súdom, pričom tento rozsudok môže zahŕňať náklady a odmenu advokáta pre stranu, ktorá v rozhodcovskom konaní zvíťazila.

 
Tieto Podmienky používania a všetky ostatné právne upozornenia zverejnené spoločnosťou CoinCharlie.com predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou CoinCharlie.com týkajúcu sa tejto webovej stránky. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania bude príslušným súdom považované za neplatné, neplatnosť takéhoto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok používania, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.