Cookie Policy

  1. General Description

This Cookie Policy describes how different types of cookies and similar technologies (collectively referred to as “Cookies”) are used when you visit the CoinCharlie.com website. Cookie Policy explains what these technologies are and why they are used by CoinCharlie.com, as well as your right to control their use. CoinCharlie.com reserves the right to change this Cookie Policy at any time. Any change in this Cookie Policy will become effective when the revised version of Cookie Policy becomes available on the CoinCharlie.com website.

  1. What Are Cookies?

A cookie is a piece of data stored on the user’s computer, tablet or smartphone, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from the CoinCharlie.com website and stored on your computer’s hard drive. Cookies work to make your experience browsing our website as smooth as possible and they remember your preferences (user authentication, language and display preferences) so you do not have to repeatedly insert your details. CoinCharlie.com uses cookies to provide users with a functional website, to give more personalized services and to maintain a reliable quality of services.

  1. How Do We Use Cookies?

The CoinCharlie.com website deploys web analytics service Google Analytics provided by Google Inc. Google Analytics uses cookies to assist CoinCharlie.com with the analysis of how platform members use the website services. All information collected by the cookies about your use of the CoinCharlie.com services (inclusive of your IP address) will be transmitted to and stored by Google. Google will utilize this information to assess your use of the website, compiling reports on the site activity and providing other services with regard to the site activity and use of the internet. Further, Google may also transfer collected information to third parties where required to do so by law regulators. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You can disable the use of cookies by selecting the corresponding settings on your browser but if you do this, you may not be able to use the full functionality and all features of the CoinCharlie.com website. By using the CoinCharlie.com services, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for specific purposes outlined above.

 

  1. How to Control and Disable Cookies?

You can control, disable and/or delete cookies upon your preference. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being stored therein. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit CoinCharlie.com, and as such, some services and/or functionalities may not be available.

Pravidlá cookies

1. Všeobecný opis

 

Tieto Pravidlá používania súborov cookie opisujú, ako sa pri návšteve webovej stránky CoinCharlie.com používajú rôzne typy súborov cookie a podobných technológií (ďalej spoločne len „súbory cookie“). Pravidlá používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú tieto technológie a prečo ich CoinCharlie.com používa, ako aj Vaše právo kontrolovať ich používanie. CoinCharlie.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá používania súborov cookie. Akákoľvek zmena týchto pravidiel používania súborov cookie nadobúda účinnosť po zverejnení zrevidovanej verzie Pravidiel používania súborov cookie na webovej stránke CoinCharlie.com.

 

2. Čo sú súbory cookie?

 

Súbor cookie je časť údajov uložená v počítači, tablete alebo smartfóne používateľa, ktorá môže obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do Vášho prehliadača z webovej stránky CoinCharlie.com a ukladajú sa na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookie umožňujú, aby Vaše prehliadanie našej webovej stránky bolo čo najplynulejšie a umožňujú zapamätanie si Vašich preferencií (overenie používateľa, jazyk a nastavenia zobrazenia), takže nemusíte opakovane zadávať svoje údaje. CoinCharlie.com používa súbory cookie na to, aby používateľom poskytol funkčnú webovú lokalitu, aby poskytol personalizovanejšie služby a aby udržal spoľahlivú kvalitu služieb.

 

3. Ako používame súbory cookie?

 

Webová stránka CoinCharlie.com využíva službu webovej analýzy Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. Služba Google Analytics využíva súbory cookie, ktoré pomáhajú spoločnosti CoinCharlie.com pri analýze toho, ako členovia platformy využívajú služby webovej stránky. Všetky informácie zhromaždené súbormi cookie o Vašom používaní služieb CoinCharlie.com (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú v spoločnosti Google. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na vyhodnocovanie Vášho používania webovej stránky, zostavovanie správ o činnosti na stránke a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a používania internetu. Spoločnosť Google môže tiež získané informácie preniesť tretím stranám, ak to vyžadujú regulačné orgány. Spoločnosť Google nebude spájať Vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete zakázať výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači, ale ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie a všetky vlastnosti webovej stránky CoinCharlie.com. Používaním služieb CoinCharlie.com súhlasíte so spracúvaním údajov o Vás spoločnosťou Google spôsobom a na konkrétne účely uvedené vyššie.

 

4. Ako kontrolovať a zakázať súbory cookie?

 

Súbory cookie môžete podľa svojich preferencií kontrolovať, vypnúť a/alebo vymazať. Môžete vymazať všetky súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ich ukladaniu. Ak to však urobíte, je možné, že pri každej návšteve stránky CoinCharlie.com budete musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia, a preto niektoré služby a/alebo funkcie nemusia byť dostupné.